Informace o zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení

1. Tyto podmínky ochrany osobních údajů upravují zpracování osobních údajů návštěvníků webového portálu www.ikp.army.cz.

2. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Ministerstvo obrany se sídlem Tychonova 221/1 160 00 Praha 6-Hradčany (dále jen: „správce“). Subjektem osobních údajů je uživatel webového portálu.

3. Kontaktní údaje správce jsou
adresa: Tychonova 221/1 160 00 Praha 6 - Hradčany
email: e-podatelnaMO@army.cz
telefon: +420 973 201 111

4. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 

5. Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje na pověřence jsou

Mgr. Lucie Kazdová
adresa: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6
email: poverenec@army.cz
telefon: +420 973 229 328

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje vztahující se k návštěvníkovi webového portálu (neregistrovaný návštěvník) a které návštěvník webového portálu správci poskytl v rámci registrace (registrovaný uživatel webového portálu). Osobními údaji jsou v případě zaměstnance Ministerstva obrany: e-mailová adresa, osobní číslo.
Osobními údaji v případě uživatele mimo rezort Ministerstva obrany: jméno, příjmení, e-mailová adresa.
2. U registrovaného i neregistrovaného návštěvníka správce zpracovává soubory cookies. Bližší údaje o cookies jsou uvedeny v zásadách používání souborů cookies na webovém portálu.

III.Účel a zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Účelem zpracování osobních údajů je
a) zabezpečení poskytování služeb oprávněným registrovaným osobám webového portálu. Oprávněnými osobami jsou současní zaměstnanci (vojáci, civilní a státní zaměstnanci). Uvedené osobní údaje slouží k identifikaci oprávnění.

b) analýza chování uživatelů webového portálu podle jejich zájmů a zaměření a přizpůsobení webového portálu potřebám návštěvníků v oblastech řízení lidských zdrojů, jako jsou zejména věci služební, pracovní, přípravy apod.

2. Zákonným důvodem (titulem) zpracování osobních údajů je
a) oprávněný zájem správce k ověření registrace oprávněných uživatelů podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
b) oprávněný zájem správce na provádění webové analytiky podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
a) po dobu registrace uživatele na portálu,
b) do 15 dnů po ukončení registrace.

2. Správce informuje subjekt údajů, že v případě nečinnosti na webovém portálu delší než dva roky, provede správce u dotčeného účtu jeho automatickou deaktivaci. Před tímto krokem zašle uživateli webového portálu informační mail, kde ho na deaktivaci účtu upozorní.

 

V. Příjemci osobních údajů
 

Správce nepředává osobní údaje třetím osobám, ani do třetích zemí (do zemí mimo EU) či mezinárodním organizacím.
 

VI. Práva subjektu údajů

1. Za podmínek stanovených v GDPR má subjekt údajů
a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR (uživateli webového portálu je dána možnost zažádat o informace zasláním mailu na e-mailovou adresu ikp@army.cz ),
b) právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR (uživateli webového portálu je dána možnost si samostatně pozměnit jeho osobní údaje, a to za pomoci formuláře pro změnu registračních údajů, který je zpřístupněn na webovém portálu),
c) právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR (uživatel webového portálu požádá o výmaz jeho osobních údajů zasláním mailu z registrované adresy na adresu ikp@army.cz. Do mailu volnou formou uvede, že žádá o výmaz jeho osobních údajů spolu se svým osobním číslem),
d) právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR.

2. Dále má subjekt údajů právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.
 

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na webovém portálu a zároveň zašle novou verzi těchto podmínek registrovaným uživatelům e-mailovou adresu, kterou správci poskytli.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018